To Play or not to play!

To play or not to play

Denna artikel handlar om hur datoranvändningen ser ut i tre svenska förskolor med särskilt fokus på hur pedagogerna använde datorn i verksamheten. Under de senaste decennierna har användningen av datorer blir en del av den dagliga förskoleverksamheten. Det tas upp i artikeln att tidigare studier har visat att användningen av datorer är associerad med nöje och underhållning i förskolor. Datoranvändningen är något som kan tillåtas mellan planerade aktiviteter och det innebär att datorn normalt används vid den tid som kallas fri lek. Studierna har också visat att barn till stor del sitter ensamma vid datorn utan någon pedagog i närheten. I artikeln tas det upp att en del förskollärare är oroliga att datorn ska hämma barns lek, kommunikation och deras kreativitet. Medan andra förskollärare ser datorn som ett verktyg som kan förbättra barnens inlärning. Det som gör att pedagogerna känner en viss tveksamhet till datorer i verksamheten är att de inte vet hur man ska använda datorerna för att utveckla barns lärande. Det problem som är, är att det finns för lite utbildningar för pedagoger hur man kan använda datorer i verksamheten. Andra faktorer som talar emot att lärarna ska kunna använda sig av datorn i verksamheten är att barnen ofta kan mer än pedagogerna när det kommer till användningen av datorn, och barnen tar då hellre hjälp av sina kompisar. Att pedagoger kan känna en rädsla att misslyckas kan också göra att pedagoger undviker att använda sig av datorer i förskolan. Resultatet som kom fram i denna artikel var att barnen använde datorn mellan vuxenstyrda aktivteter och det var upp till barnet själv att bestämma om de ville hålla på med datorn eller inte. Användningen av datorn var mest för spel. Det kom fram att pedagoger ansåg att datorn var viktigt men prioriterades ändå bort före andra aktiviteter som finns i verksamheten. Barnen gavs möjlighet att använda datorn men pedagogerna uppmuntrade inte själv barnen att använda datorn, eftersom datoranvändningen ansågs som ett hot mot andra aktiviteter i verksamheten. Det fanns rädsla att barnen skulle fastna vid datorn och på vis glömma bort andra aktiviteter som pedagogerna ansåg viktiga. Det visade sig att vissa barn använde sig av datorn lite nu och då men inte av alla barn på förskolan. Med det så förklarade pedagogerna att vissa barn föredrar att göra andra saker, om vissa barn valde att inte använda datorn fanns det inget ingripande från pedagogerna. Ett annat resultat som framkom där pedagoger använder datorn i undervisningen så visade det sig att datorn kan användas som ett verktyg för lärande och undervisning. Pedagogerna använde datorn till mer än bara att spela spel, under vissa dagar så fick barnen bara använda datorn till att skriva och rita för att få barnen att förstå att man kan göra annat än att bara spela spel på datorer. Pedagogerna lärde barnen att öppna och stänga olika program och lite allmänt om hur datorn funkar. Datorn behandlades här som något viktigt och lärarna ansåg att det var viktigt att alla barnen fick använda datorn. Pedagogerna var här intresserade och aktiva i hjälpandet kring datorn och såg datorn som ett viktigt verktyg i deras verksamhet.

Egna funderingar

Utifrån egna erfarenheter så används datorer inte aktivt ute i förskolor där jag själv varit, utan som nämnts ovan så finns datorn i verksamheten men används sällan. I dag finns det ju PIM utbildningar som vissa pedagoger får gå på men inte alla, det krävs då av den som varit på utbildningen att lära de andra pedagogerna, frågan är då hur många som sätter sig ned med sina arbetskamrater och går igenom det som man lärt sig. Jag tror att okunskapen hos pedagogerna gör att man är rädd för att använda sig av datorn men även att pedagoger kan känna att det är svårt att veta hur man ska ta in datorn på ett bra sätt i lärandet. Om jag går till mig själv så har jag svårt att tänka mig hur jag skulle kunna involvera alla barn samtidigt då man oftast bara har en dator. Jag tror att man av ren lathet även väljer bort att använda sig av datorn då datorn inte alltid varit en självklarhet och en del i förskolan. Sedan som också har nämnts i artikeln är om man inte har den kunskapen så man känner sig trygg i användningen av datorn, så tror jag att det är lättare att välja något annat instrument till inlärningen som man känner sig trygg med att använda sig utav. Jag tycker samtidigt att man inte ska vara rädd för att ha sämre kunskaper kring datorer än vad barnen har, är det så att barnen kan mer så kan man ju lära sig utav dem? Eftersom samhället nu är uppbyggd av datorer och datoranvändningen inom skolan nu är nästan en central del, så anser jag att vi som förskollärare har en skyldighet gentemot barnen att få använda sig utav datorer i förskolan, så att de senare har kunskaper när det börjar i skolan. Det kanske mot all förmodan är så att alla barn inte har en dator hemma, då har det barnet inte en chans att lära sig om det heller, och får då genast problem i skolan om den inte har några kunskaper om datorer överhuvudtaget.

 

Min frågeställning är: Är det viktigt att vi förskollärare använder datorn som ett verktyg till barnens inlärning?

Annonser

Hej

Hej, har tänkt på dig Ewa varje dag nu sen förra inneveckan och jag har nu skickat in vår webbadress till Marcus. Så jag hoppas att han har fått det. Som sagt så är jag inte så hajj på det här med datorer, det var knappt så att jag kunde logga in och skriva detta mejl nu, men jag lyckades. Är det någon annan än jag som är inne och tittar här?