Videoklippen Ewa

http://www.youtube.com/watch?v=gJ9_ZI50Kpk

Jag har valt ett klipp från Skolverket som handlar om uppföljning, utvärdering och utveckling i förskolan. Med detta klipp vill Skolverket förtydliga för förskollärare hur de ska tänka kring och arbeta med det systematiska kvalitetsarbetet. Enligt Skolverket består det systematiska kvalitetsarbetet av tre steg: uppföljning, utvärdering och utveckling, och eftersom förskolans kvalitet är betydelsefullt för barnens utveckling och lärande har det tillkommit ett nytt kapitel i det reviderade läroplanen för förskolan som handlar just om uppföljning, utvärdering och utveckling (Lpfö98 rev. 2010, s. 14-15).
Magdalena Karlsson från Undervisningsråd vid Skolverket påpekar att på många förskolor läggs fokus på vad barnen ska kunna och utvärderas barnen i stället för att utvärdera verksamheten, som vi bör göra i enlighet med den reviderade läroplanen. Genom det systematiska kvalitetsarbetet ska personalen inom förskolan få kunskaper om sin verksamhet och om vad de behöver förbättra i verksamheten för att skapa bästa förutsättningar för barnens utveckling och lärande, för att stimulera barnens delaktighet i verksamheten och för att varna om deras välbefinnande, som Karlsson uttrycker det.
I klippet understryks vikten av de relationer och samspel som finns på en förskola och då menas relationer mellan barn, mellan vuxna och mellan barn och vuxna. De vuxnas kompetens och förmåga att utmana barnen i deras lärande är en förutsättning för ett fruktbart kvalitetsarbete och för att se hur ett barn utvecklas i förhållandet till sig själv, menar Karlsson. Det påpekas vidare att utvärderingsmetoderna ska vila på en vetenskaplig grund och att som förskollärare har vi ett särskilt ansvar för att utvärdering sker i enlighet med läroplanen och att vi kan förankra den i den aktuella forskningen om barns lärande. Det är de vuxnas kompetens och förhållningssätt kopplat till miljön i förskolan som ska utvärderas, och då alltid kopplat till läroplanens mål och intentioner, poängteras det i klippet.
Helene Ärlestig (2011) skriver om vikten av kvalitetsarbetet för skolans utveckling och visar på att de skolor som arbetar med kvalitetsredovisningar på ett medvetet och systematiskt sätt uppfattas som mer framgångsrika än de skolor där kvalitetsarbetet inte prioriteras så högt. Klippet om kvalitetsarbetet i förskolan kan hjälpa förskolepersonalen att förstå var de ska lägga fokus och hur de ska tänka kring dokumentationsarbetet och analys, därför tycker jag att klippet kan vara bra att se med sitt arbetslag på en förskola.
Referens:
Ärlestig, H. (2011). Kvalitetsredovisningens betydelse för skolans interna arbete. I Höög, J. & Johansson, O. (Red.) Struktur, kultur, ledarskap – förutsättningar för framgångsrika skolor (175-191). Lund: Studentlitteratur.

http://www.youtube.com/watch?v=kUFlbw6HKNg&feature=watch-vrec

Det andra klippet som jag valt är en nästan 40-minuter lång film från ett föredrag som två förskollärare håller på Torghandel Göteborg. Föredraget handlar om ”Att synliggöra barnsperspektiv med hjälp av iPad” och Marie Åkerblad och Malin Nilsen berättar hur de arbetar med iPad på sin förskola. De har redan haft lång erfarenhet av att arbeta med digitala verktyg innan de börjat arbeta med iPad i hösten 2011. De upptäckte att iPad ersätter väldigt mycket av alla de andra digitala verktyg som de använt innan och att den även är mycket enklare att hantera.
Åkerblad och Nilsen ser många positiva sidor av att använda sig av surfplattor i arbetet med barnen men de även delar med sig av de svårigheter som arbetet med iPad kan innebära och förklarar att vuxna i förskolan behöver skapa yttre ramar för hur de ska arbeta med iPad (hur många barn ska det vara samtidigt, hur länge får de jobba med iPad osv.) för att ge barnen de bästa förutsättningarna till att aktiviteter med iPad ska vara meningsfulla och lärorika.
Åkerblad och Nilsen säger vidare att man inte ska ha övertro på att appar är pedagogiska, utan påpekar att det är förskollärarens ansvar att göra appar till ett pedagogiskt verktyg. Deras, Åkerblad och Nilsens, mål är att använda iPad som något kreativt och roligt och därför väljer de appar som är ”öppna” och ger möjligheter till att använda de på olika sätt och i olika syften. Med iPad vill de göra saker som de inte kunde göra innan. De ger exempel på några konkreta appar som de har använt och som de upplever som intressanta och bra i arbetet med barnen. De berättar även hur de tänker kring och arbetar med dokumentationen och med att göra barn delaktiga i verksamheten. De visar bland annat på vilket sätt man kan, som vuxen, se världen utifrån barns perspektiv och det, tycker jag, är en väldigt enkel och bra metod som jag tänker använda i mitt arbete som förskollärare.
Ljung-Djärf, A. (2008) skriver om att lärare ofta inte vet hur de ska föra in de digitala media i undervisningen och även Lindström (2012) påpekar att det är just den frågan som är viktigt att uppmärksamma. Jag tycker att de idéer som Åkerblad och Nilson presenterar i sitt föredrag är väldigt inspirerande och vetenskapligt förankrade, därför kan jag rekommendera att det klippet ses tillsammans med sitt arbetslag eller även på ett APT möte.
Referenser:
Ljung-Djärf, A. (2008). To Play or not to Play – That Is the Question: Computer Use Within Three Swedish Preschools’. Early Education & Development, 19:2, 330-339.

Lindström, B. (2012). Kunskap i en digitaliserad värld. Pedagogiska Magasinet, 3, 24-28.

Annonser

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s