Innovative use of ICT in schools based on the findings in ELFE project. Education and information Technologies.

Innovative use of ICT in schools based on the findings in ELFE project. Education and information Technologies.

Artikeln handlar om en undersökning som gjorts i olika grundskolor i 5 europeiska länder. Syftet med projektet har varit att studera goda erfarenheter med att genomföra användningen av IT i skolan. Författarna nämner att ökad användning  IKT i skolorna gör stor skillnad. Det gör stor skillnad i undervisning och i verksamherer där IT finns med. Det inspirerar eleverna mer eftersom  det finns ett intresse hos eleverna och de tycker om att sitta och jobba vid datorer. Kommunikation och samarbete blir till en naturlig del i arbetet genom e-posten och de elektroniska program  som erbjuds i undervisningen. Att använda IKT som lärande gör det lättare att stödja elevers lärande eftersom det är vad de är mest intresserade av.  Fredriksson, mm (2008) anser att en av de stora utmaningar som skolan står inför idag är att göra utbildningar relevanta för att elever ska kunna klara sig i informationssämhälle. Författarna menar att skolan är en del av det stora sämhället och därför kan den inte bortse från teknologin och de tekniska uppfinningar som påverkar sämhället i stort.

Källor: Fredriksson, Ulf, Jedeskog, Gunilla, & Plomb, Tjeerd, Innovative use of ICT in schools based on the findings in ELFE project. Education and informationTechnologies 13:83-101, 2008.

http://www.bib.miun.se/php/go.php?url=http://dx.doi.org/10.1007/s10639-007-9054-4

 

Mina reflektioner:

Artikeln går inte exakt in på vad de nya som eleverna lär sig är, men man kan kanske tänka sig att de lär sig att bli bättre på att kommunicera på olika sätt eftersom studien visar att kommunikationen mellan både lärare och lärare, lärare och elev och lärare och föräldrar förbättrats genom mer användning av IKT i skolan. Eftersom självständighet och tvärvetenskapligt är två av de arbetssätt som sats i fokus i och med IKT-arbetet så kan man tänka sig att eleverna lär sig att arbeta mer med dessa arbetssätt. Artikelförfattarna nämner att många står inför många utmaningar inför 2000-talet om man skall kunna hålla utbildning relevant i informationens tidsålder. Det som står i fokus är det livslånga lärandet. Färdigheter för att skaffa sig oberoende kunskap, att kunna kommunicera i en mängd olika kontexter med en mängd olika medel och lagarbete är kunskap det som ofta eftersöks. Skolan måste därför anpassa sig på grund av att dessa nya kunskaper som eftersöks och har kommit till på grund av att internet- och datakommunikationen kommet till. Artikelförfattarna lyfter fram i början att utbildning på 2000-talet står inför många utmaningar om man skall kunna hålla utbildning relevant i informationens tidsålder. Det är det livslånga lärandet som står i fokus. Lagarbete, färdigheter för att skaffa sig oberoende kunskap, att kunna kommunicera i en mängd olika kontexter med en mängd olika medel är den nya kunskapen som ofta eftersöks. Och många av dessa nya kunskaper som behövs har kommit till just på grund av att internet- och datakommunikationen kommit till. Därför måste skolan anpassa sig. Skolan måste se de inbördes förhållandena mellan internetkommunikationen, den nya tekniken och de nya kraven på kunskap. Förr fanns en viss mängd kunskap. Begränsad teknik satte gräns för vad som kunde och borde läras. På samma sätt som obegränsad teknik sätter samma obegränsade ram kring kunskap i dag. Och på samma sätt som att skolan absolut behövde boken för att kunna föra vidare kunskapen av i går behöver skolan de nya kommunikationsvägarna för att föra vidare kunskap av i dag. Så länge vi inte satsar på den nya kommunikationen, den nya tekniken som krävs för att den nya kunskapen skall bli tillgänglig för eleverna, kommer eleverna att fortsätta jobba med papper och penna. Det går inte att nå modern kunskap med omoderna medel.

Annonser