Videoklipp: S, Laouini

Jag har valt en videoklipp om digital kompetens ” IPads i förskolan”. Jag tycker att IKT användning i förskolan är relevant område för oss pedagoger att kunna och veta mer om. Videoklippen handlar om hur kan modern teknik som IPads stödja lärande i förskolan. Det talas mycket om olika appar som fyller pedagogiska syften som de språktränings appar, matematik appar, social samspel appar, osv.

Videon visar pedagogerna i nacka kommun som brukar ha möten om pedagogiska innehåll i IPads och vilka appar som är bäst för att uppfylla mål som de arbetar med. Jag tycker själv att diskutera och reflektera kring användning av IKT i verksamheten behövs, för att veta hur man kan använda de nya redskap på ett pedagogiskt sätt. Ljung- D, A (2008) skrev om pedagogernas tveksamhet kring att barn ska få använda datorer t.ex och om denna är en fördel i deras lärande och utveckling eller tvärttom. I den här videoklippen kan man finna svaret. Modern teknik stödjer lärande i förskolan och en koppling mellan de mål som finns i läroplanen och kvalitetsverktyg och hur IPads olika appar fyller pedagogiska syften är väldigt tydligt.
Många mål som pedagoger arbetar med kan finnas IPads mappar som språkutveckling, social samspel, turtagning, osv.

Länk: http://www.youtube.com/Watch?v=rVgp4Dan85c.

Ljung-Djärf, Agneta, To Play or not to Play- That Is the Question: Computer Use Within Three Swedish preschools`, Early Education & Development, 19:2, 2008.

Den andra videoklippen jag har valt är” förskolan- uppföljning, utvärdering och utveckling”. Det var väldigt intressant och givande videoklipp som handlar om förskolans uppdrag att uppfölja verksamheten genom att dokumentera, och utvärdera verksamhetens utveckling. I videoklippen betonas vikten av att det är verksamheten som ska bedömmas och inte barnen, alltså det är vuxnas kompetens och förhållningssätt kopplar till miljön i förskolan som ska utvärderas med koppling till läroplanens mål och intentioner för barnens skull. Vallberg Roth (2011) skrev i sin artikel att det är vuxnas ansvar att barn ska utvecklas i deras lärande, därför måste vi bedömma verksamheten och inte barnen. Matilda E Hansson i SvD hävdar att i förskolan det ska inte finnas mål för vad barnen måste uppnå vid olika tidpunkter sonm i skolan, hon menar att förskolan ska vara rolig, lärorik och trygg.

Förskolans kvalitet är viktig för barnens utveckling, och precis som det förekom i videoklippen att det gäller att hitta de aspekter i verksamheten som anses har betydelse i barnens utveckling, delaktighet och välbefinnande.

Länken: http:// www. youtube.com/Watch?v=gJ9-ZI50KpK.

http://www.Lararnas nyheter.se/pedagogiska magasinet/ 2011-09-16/darfor-maste-vi-diskutera-bedomning- forskolan.
http://www.Svd.se/ nyheter/ inrikes/ barn-blir bedomda-i- forskolan-1934801/.svd.

Annonser

Innovative use of ICT in schools based on the findings in ELFE project. Education and information Technologies.

Artikeln handlar om en fallstudie som gjorts i olika grundskolor i 5 europeiska länder. Fallstudien undersöker de goda erfarenheter av att öka användning av IT i skolan. Fredriksson, mm (2008) anser att en av de stora utmaningar som skolan står inför idag är att göra utbildningar relevanta för att elever ska kunna klara sig i informationssämhälle. Författarna menar att skolan är en del av det stora sämhället och därför kan den inte bortse från teknologin och de tekniska uppfinningar som påverkar sämhället i stort.

Undersökningen visar att det finns externa såväl interna faktorer som påverkar dvivkrafterna i teknik. De externa förhållanden är det nationella politiken och det interna är skolkulturen, delarskap och läraren. Författarna menar att läraren har en betydande roll då är det viktigt att besluta sig för att stödja utvecklingen och användningen av IT i skolan. Enligt författarna i artikeln IKT är en del av det obligatoriska läroplanen i de flesta EU- länderna, då IKT kunskapen betraktas som en fjärde färdighet efter läsning, skrivning och att räkna matte.

Författarna menar att ökad användning av IKT i grundskolor gör så stora skillnader. IKT undervisning och verksamheten som är mer anknuten till internet kan inspirerar elever ännu mera, med tanke på att barnen i denna ålder gillar att jobba med datorer. Elever får kommunicera och sammarbeta mera genom det elektroniska posten och de elektroniska program i undervisningen. Det är mycket lättare att stödja elevers lärande genom att använda IKT som läromedel, eftersom det sist nämnda är de mest intresserad av. Sedan anser författarna att lärarna måste utveckla deras IKT kompetens för att kunna stödja elever samt för att kla av de teknologiska uppfinnigar som kommer in då och då i skolans verksamhet.

Källor:
Fredriksson, Ulf, Jedeskog, Gunilla, & Plomb, Tjeerd, Innovative use of ICT in schools based on the findings in ELFE project. Education and informationTechnologies 13:83-101, 2008.

http://www.bib.miun.se/php/go.php?url=http://dx.doi.org/10.1007/s10639-007-9054-4

Min reflektion

Jag tycker att IKT är en viktig del i förskolan/skolans verksamhet, med tanke på att samhällets utvecklingen och de teknologiska uppfinningar som kommer då och då. Pedagoger är tvungna idag att följa denna utvecklings. Skolan kan inte bortse från samhällets utvecklingen och från det ny tecknologi. Därför är det så viktigt med pedagoger som kan hantera tekniken på ett pedagogiskt sätt. Sedan tycker jag också att det externa förhållanden som politiken måste ha possitiva inställningar till ökade användningen av IKT i skolor, eftersom utan det ekomnomiska biten kan det vara omöjligt att skaffa IKT tillgångar i skolan.

Min frågeställning är kan det ökade användning av IKT i skolan leda till dolda negativa effekter hos barnet eller barnets lärande???